Używamy Cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dalesze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności

Zamknij

16 - 25/06/2017

Zawartość serwisu www.malta-festival.pl, www.nostalgiafestival.pl, www.tworzeniekultury.pl w tym elementy tekstowe, graficzne, fotografie, filmy, layout strony, jest własnością Fundacji MALTA w Poznaniu i jest chroniona przepisami prawa, a w szczególności ustawą z 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego. Kopiowanie dozwolone jest jedynie do użytku osobistego i tylko w ilościach uzasadnionych tym użytkiem.

Fundacja MALTA w Poznaniu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy czy nieaktualne informacje bądź materiały.

Fundacja Malta w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie serwisu i powstanie ewentualnych szkód w wyniku tego użytkowania - całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik przeglądający witrynę.
Fundacja MALTA w Poznaniu stosuje się ściśle do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Zapewniamy, że rozumiemy i szanujemy Państwa prawo do ochrony własnej prywatności. Dane przekazywane przez Państwa za pomocą formularzy gromadzimy z zachowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa i nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim.

Regulamin imprez organizowanych przez Fundację MALTA
zakaz wnoszenia sprzętu rejestrującego audio-video, w tym dronów i selfiesticków
zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac
zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających
zakaz wnoszenia własnych napojów i jedzenia

I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: "Regulaminem") został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o Bezpieczeństwie Imprez Masowych, opubl. Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 z późniejszymi zmianami (zwanej dalej "Ustawą") oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Dotyczy również wydarzeń które nie podlegają ustawie.
2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy kolejnych edycji Festiwalu MALTA oraz Nostalgia (zwanych dalej Imprezą). Dotyczy również innych przedsięwzięć, wydarzeń (zwanych dalej Imprezą) organizowanych przez Fundację MALTA z siedzibą w Poznaniu przy ul Ratajczaka 44 61-728 Poznań
3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Imprez będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.
5. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
- "Bilet" oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy może podlegać wymianie na Identyfikator (opaskę). Bilet może być również wejściówką, zaproszeniem. W przypadku Imprez na które nie trzeba okazywać biletu, wejściówki, zaproszenia Bilet oznacza zgodę na regulamin niniejszy regulamin i ewentualny regulamin uszczegóławiający niniejszy
- "Identyfikator" oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy za zwrotem Biletu; Identyfikator może mieć postać opaski umieszczonej na trwałe na ręce, wzór opaski ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora;
- "Sektory" oznacza poszczególne strefy zgodnie z mapką danej Imprezy;"
- Służby Porządkowe" i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem pracowniczym, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory pracownicze umieszczone w widocznym miejscu, z wzorem obowiązującym na danę imprezę można się zapoznać w biurze Fudnacji na 14 dni przed danym wydarzeniem.
- "Teren Imprezy" oznacza wyznaczony teren podany przez Organizatora dla każdej z Imprez lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

- "Uczestnik Imprezy" oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie biletu lub Identyfikatora wydanego za zwrotem Biletu, bądź uczestniczącego w wydarzeniach bezpłatnych . Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia do 15-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej; osoba małoletnia powyżej 15-tego roku życia - samodzielnie.
- „Dystrybutor biletów”- oznacza firmę upoważnioną przez Organizatora do dystrybucji biletów na Imprezy. Przy sprzedaży biletów za pośrednictwem dystrybutora obowiązuje jego regulamin w zakresie sprzedaży biletów. W zakresie zwrotów i odwołań obowiązuje niniejszy regulamin.
- „Siła wyższa”- za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań
- „Strefa Gastronomiczna” – wyznaczone poza Terenem Imprezy miejsce, w którym Uczestnicy Imprezy będą mogli nabyć za m. in. napoje (zimne i ciepłe), posiłki (zimne i ciepłe);

II. WSTĘP I SPRZEDAŻ BILETÓW:
1. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży o których informacja znajduje się na stronie www.malta-festival.pl Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie.

2. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
3. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę.
4. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna z widoczną niepełnosprawnością ruchowa chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem wystarczy iż nabędą jeden bilet. 
5. Prawo do wstępu na teren imprezy maja osoby posiadające ważny bilet, zaproszenie, wejściówkę lub akredytacje wydana przez Organizatora imprezy.
6.Uczestnicy imprezy w wieku 0-6 lat nie muszą nabywać biletu. Uczestnicy imprezy w wieku 7-12 lat mogą kupić bilet ze zniżką 50%
7. Jeżeli wydarzenie będzie przeznaczone dla osób dorosłych bądź będzie podany limit wiekowy osoby nie spełniające tych warunków nie będą wpuszczane na teren Imprezy

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY I DO SEKTORÓW:
Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości (jeżeli będzie miała miejsce wymiana na Identyfikator) oraz Bilet, który przy wejściu na Teren Imprezy zostanie wymieniony na Identyfikator. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku od 0 do 15 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Powyższe dotyczy również sytuacji w której wejście jest bezpłatne. 
2. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. III.1 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy : 
- osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy, 
- osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. IV.6 Regulaminu.
- osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
- osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
- osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
- osobie zakłócającej przebieg Imprezy
Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
3. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom, bądź usunięcia ich z terenu imprezy:
- nie posiadającym Identyfikatora jeżeli jest wymieniany za bilet,
- noszącym buty o metalowych zakończeniach,
- których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
- posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.,
- nie posiadającym dokumentu tożsamości.
- śpiącym na terenie imprezy
- powodujących jakiekolwiek niebezpieczeństwo dla innych osób bądź majątku na Terenie Imprezy
- osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
- osobie zakłócającej przebieg Imprezy

4. Wstęp do poszczególnych Sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim Biletem bądź Identyfikatorem.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, w szczególności może to robić poprzez:
a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru bądź oznakowaniem;
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę;
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego (nie dotyczy wszystkich Imprez) ;
d) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym Kierownika do spraw Bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Zabrania się:
a) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy profesjonalnych aparatów fotograficznych, kamer, sprzętu nagrywającego audio-video. Na teren festiwalu można wnieść amatorskie aparaty cyfrowe o matrycy do 5 MPix oraz tradycyjne  amatorskie aparaty kompaktowe. Niedozwolone jest wnoszenie sprzętu foto mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, np. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych, aparatów z wymienną optyką itd.
b) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy ( o ile regulaminy szczegółowe nie mówią inaczej)
c) spania na Terenie Imprez
5. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
6. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. III.2 III.3 lub w pkt. IV.4 Regulaminu,
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem lub zakłócających w inny sposób przebieg Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
7. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
8. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
- ręczne wykrywacze metalu,
- wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,
- inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
9. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:
- sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie Identyfikator,
- porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
10. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
11. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
12. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
13. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
14. Organizator wyznaczy strefy podziału Imprezy, informacje na ten temat będą zamieszczane przy odpowiednich Imprezach. Najczęściej będą to: Zaplecze techniczno-socjalne, Sektory, widownia – teren imprezy masowej,- Strefa VIP,- Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,- Strefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe, w których sprzedawane jest piwo są wyłączone z terenu imprezy masowej i tylko w tych strefach można spożywać zakupione tam piwo.
15. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej
16. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:
1. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy mogą być używane światła stroboskopowe i podobne. Organizator podkreśla, iż głośne dźwięki są szczególnie szkodliwe dla dzieci oraz kobiet w ciąży jak również osób chorych na epilepsję. Osoby takie bądź osoby wprowadzające wymienione wyżej osoby na Imprezę czynią to na wyłącznie własną odpowiedzialność 
2. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz jego sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
3. Impreza może być rejestrowana dowolną techniką przez Organizatora bądź osoby upoważnione. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony w trakcie transmisji bądź retransmisji z Imprezy w dowolnym czasie i miejscu. Organizator i Sponsorzy utrwalają i rozpowszechniają przebieg Imprezy zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy Imprezy i innych imprez Organizatora, a także dla celów promocji lub reklamy samego Organizatora oraz Sponsorów. W związku z tym wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów, na co Uczestnik Imprezy wyraża zgodę z momentem wejścia na Teren Imprezy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
5. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty, odszkodowania lub zadośćuczynienia wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy, na jaką opiewał bilet na Imprezę, która została odwołana.
6. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu. Ponadto zastrzega sobie prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. Informacja taka może być przez organizatora wysłana mailem, ogłoszona w środkach masowego przekazu, na stronie internetowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za artystyczne wykonanie występu przez artystę. Posiadacz biletu powinien zapoznać się z rodzajem sztuki uprawianej przez danego wykonawcę i przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie uwzględnia reklamacji na tle niespełnienia artystycznych oczekiwań posiadacza biletu
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.
8. . Przypomina sie posiadaczowi biletu, iż bilet nie podlega zamianie. W przypadku zmiany godziny, miejsca lub zmiany głównego punktu danej imprezy w programie imprezy, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy, na jaka on opiewał. 
9. W przypadku odwołania imprezy bilety mogą być przekazane do zwrotu do sześciu miesięcy od planowanej daty odbycia imprezy. W przypadku, gdy posiadaczowi biletu przysługuje prawo do jego zwrotu za zwrotem sumy na jaką bilet opiewa, posiadacz biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu, w którym bilet został zakupiony, bez zbędnej zwłoki po powzięciu informacji o odwołaniu, W każdym wypadku cena biletu zostanie zwrócona, jeżeli wniosek o zwrot kwoty, na jaką opiewa bilet zostanie złożony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy.
10.W przypadku odwołania, zmiany terminu lub zmian w programie, dodatkowe koszty poniesione przez klienta (jak hotel, dojazd etc.) nie będą zwracane. Z wyjątkiem kosztów przewidzianych prawem. Organizator nie odpowiada jednak za koszty nałożone przez dystrybutorów
11.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty Imprezy o jeden dzień w przypadku działania siły wyższej, w takim przypadku zwroty biletów będą rozpatrywane indywidualnie. Zakupiony bilet upoważnia do ponownego wejścia na teren Imprezy.
12. W przypadku spóźnienia Uczestnika Imprezy organizator może nie wpuścić go na teren Imprezy jeżeli takie życzenie wyraził artysta. Informację o tym Imprezach których to dotyczy można uzyskać w biurze Organizatora.
13. Ze względu na powody higieniczne użytkowania sprzętów podczas imprez przez wiele osób, organizator bądź osoby uprawnione mogą chwilowo wyłączyć z użytkowania sprzęt, urządzenia, meble i inny majątek. W takim przypadku służby informacyjne mogą usunąć uczestników zajmujących te urządzenia bądź wykorzystujący dany sprzęt, urządzenia, meble i inny majątek. 

VI. REKLAMACJE:
1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
Fundacja MALTA, ul. Ratajczaka 44 61-728 Poznań. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 1 w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
2.

2. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:
1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
2. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety (jeżeli będą) dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
2. Status sponsora, patrona, mecenasa, partnera, współorganizatora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
4. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
6. Spory pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem Imprezy będą poddane do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu bez uprzedniego informowania. O zmianach można dowiadywać się zapisując się na newsletter.
8. Pomimo zachowania wszelkich starań Organizator może podać błędne informacje, w celu zweryfikowania należy skontaktować się bezpośrednio z biurem Organizatora.
9. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.malta-festival.pl oraz na terenie Imprezy. Odnośniki do nie go znajdują się również na stronach dystrybutorów biletów.

Poznań 22.06.2017

 

 

Imię nazwisko opiekuna:…………………………………………………………..Poznań dn.

Adres i Pesel opiekuna: ………………………………………………………………………………

Telefony kontaktowe: ………………………………………………………………………………..

O Ś W I A D C Z E N I E
Będąc osobą uprawnioną do opieki nad .......................... (imię i nazwisko osoby małoletniej PESEL), wyrażam zgodę na jej pobyt …………………………………………………………………………………………….. ………… w ramach Malta Festival 2017 lub ………………………………………………………… oraz oświadczam, że przez cały czas jej pobytu w tych miejscach ponoszę za nią pełną odpowiedzialność, w tym za szkody przez nią wyrządzone